Προκύρηξη διασυλλογικου αγωνα J24 13-14 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο Ναυτικός Όμιλος Γαζίου Κρήτης σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24 και την ΕΙΟ διοργανώνει Διασυλλογικό Αγώνα Σκαφών Κλάσης J/24. Ο αγώνας θα διεξαχθεί από τις 13/10/18 μέχρι και τις 14/10/18 στη θαλάσσια περιοχή της Παντάνασσας.

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.1. Ο αγώνας θα διέπεται από:

 • Τους «Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της WS 2017- 2020» (RRS).
 • Τους Κανονισμούς της Διεθνούς Κλάσης J/24 (IJCA).
 • Την Προκήρυξη του Αγώνα.
 • Τις Οδηγίες Πλου.

2.2. Ο κανόνας C2.1(b) της IJCA αντικαθίσταται από τον κανόνα J.4.3 της IJCA, ο οποίος επιτρέπει περιορισμένη αντικατάσταση των μελών του πληρώματος ενός σκάφους.

2.3. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της προκήρυξης του αγώνα και των οδηγιών πλου, θα υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3.1. Η διαφήμιση επιτρέπεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαφημίσεων της WS, Κανόνας 20.

3.2. Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την Οργανώτρια Αρχή.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1. Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη τα οποία:

 • Πληρούν τους κανονισμούς της IJCA.
 • Ο κυβερνήτης ή ο ιδιοκτήτης του σκάφους είναι μέλος της IJCA και της Ελληνικής Κλάσης Σκαφών J/24.
 • Διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη προς τρίτους.
 • Κάθε µέλος του πληρώµατός τους σκάφους διαθέτει αθλητική ταυτότητα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας , καθώς και καρτα υγείας του αθλητή εν ισχύ.
 • Τρία τουλάχιστον μέλη του πληρώματος είναι μέλη της Ελληνικής Κλάσης Σκαφών J/24 και διαθέτουν ταυτότητα της IJCA για το 2018.

4.2. Οι Δηλώσεις Συμμετοχής μαζί με το αντίγραφο του ασφαλιστηρίου μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/10/18 στη Γραμματεία του Ομίλου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nogksailing@gmail.com.

4.3. Σε κάθε περίπτωση, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να συμπληρώσει τη Δήλωση Εγγραφής στη Γραμματεία των Αγώνων πριν την εκκίνηση της πρώτης ιστιοδρομίας.

4.4. Απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 3ων σκαφών για να είναι έγκυρος ο αγώνας.

 1. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. Το κόστος συμμετοχής στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένου των μετρήσεων, καθέλκυση, ανέλκυση, και τον ελλιμενισμό των σκαφών καθώς και της συμμετοχής των πληρωμάτων στην απονομή των επάθλων, ορίζεται σε 50 Ευρώ ανά σκάφος.

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6.1. Το πρόγραμμα του Αγώνα είναι το ακόλουθο:

Ημέρα Ημ/νία Πρόγραμμα Αγώνων Προειδοποιητικό

Σήμα / Ώρα

Σάββατο 13/10/2018 Εγγραφή/ Έλεγχος-

Επιθεώρηση Σκαφών/ Καθέλκυση

9:00 – 12:00
Συγκέντρωση Κυβερνητών 12:00
Ιστιοδρομίες

Προβλέπονται 3 ιστιοδρομίες

Όρτσα-Πρίμα, 4ν.μ. έκαστη περίπου

13:00
Κυριακή 14/10/2018 Ιστιοδρομίες

Προβλέπονται 3 ιστιοδρομίες

Όρτσα- Πρίμα, 4ν.μ. έκαστη περίπου

11:00
Απονομές 17:00

6.2. Ο προγραμματισμένος αριθμός ιστιοδρομιών ορίζεται σε 6.

6.3. Η Επιτροπή Αγώνα μπορεί να μετατρέψει το πρόγραμμα των ιστιοδρομιών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Μία έξτρα ιστιοδρομία την ημέρα μπορεί να πραγματοποιηθεί, υπό τον όρο ότι θα ξεπεράσει τον προγραμματισμένο αριθμό ιστιοδρομιών της ημέρας μόνο κατά μία και θα προβλέπεται αυτό από τις οδηγίες πλου.

6.4. Τη Κυριακή 14/10/2018 δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά τις 13:55, παρά μόνον μετά από γενική ανάκληση.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

7.1. Κατά την εγγραφή κάθε σκάφους, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος θα πρέπει να

παρουσιάσει:

 • Πιστοποιητικό καταµέτρησης της κλάσης ή έστω συµπληρωµένες τις φόρµες καταµέτρησης της κλάσης J/24, συµπεριλαµβανοµένου και του τρίτου µέρους – Inventory of Required and Optional Equipment.
 • Αντίγραφο της ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους ύψους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης με την κατάθεση φωτοαντιγράφου του συμβολαίου.
 • Ταυτότητα της IJCA για το 2018 για τουλάχιστον τρία από τα μέλη του πληρώματος.

7.2. Το βάρος του πληρώματος θα ελεγχθεί κατά την εγγραφή. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλος του πληρώματος, το βάρος του καινούργιου μέλους θα ελέγχεται την ημέρα της αντικατάστασης.

7.3. Ζύγισμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε όλα τα σκάφη κατά την καθέλκυση τους προς συμμόρφωση με τον κανονισμό C.6.1(a) της IJCA.

7.4. Τα σκάφη θα παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής Αγώνα για τη διενέργεια

ελέγχων καταμετρήσεων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση πριν από την έναρξη, ή μετά τον τερματισμό κάθε ιστιοδρομίας.

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι Οδηγίες Πλου θα είναι διαθέσιμες στους αγωνιζόμενους στα γραφεία της Επιτροπής Αγώνων το Σάββατο 13/10/2018.

 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή της Παντάνασσας.

 1. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

10.1. Οι διαδρομές θα είναι Όρτσα-Πρύμα. Στόχος είναι η διάρκεια της κάθε ιστιοδρομίας να είναι 60΄ περίπου.

10.2 Οι Λεπτομέρειες των διαδρομών θα δοθούν με τις Οδηγίες Πλου.

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

11.1. Θα εφαρμοστεί η ποινή δύο στροφών για κάθε παραβίαση του Μέρους 2 των RRS και μίας στροφής για την παραβίαση του κανόνα 31.

11.2. Ένα σκάφος, που εκτέλεσε μια ποινή ή αποσύρεται σύμφωνα με τον κανόνα 44.1 ή παραβίασε ένα κανόνα που καθορίζεται στην Προκήρυξη του αγώνα, οφείλει να υποβάλει «Δήλωση Μη Τήρησης Κανονισμών» (Acknowledgement Form) στα γραφεία της Επιτροπής Αγώνων μέσα στο χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων.

11.3. Επιτρέπεται ποινή άλλη της επιβολής ποινής αποκλεισμού (DSQ) για παράβαση μέρους των κανονισμών της IJCA (προσθήκη RRS 64.1) και θα προβλέπεται αυτό και στις οδηγίες πλου.

 1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

12.1. Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, Παράρτημα Α των RRS.

12.2. Η αγώνας είναι έγκυρος, εφόσον ολοκληρωθούν τουλάχιστον 1 ιστιοδρομία.

12.3. Εφόσον πραγματοποιηθούν λιγότερες από 5 ιστιοδρομίες, η βαθμολογία κάθε

σκάφους στη σειρά θα είναι το άθροισμα των βαθμολογιών που έλαβε σε κάθε ιστιοδρομία.

12.4.Εφόσον ολοκληρωθούν 5 και πλέον ιστιοδρομίες, η βαθμολογία κάθε σκάφους στη σειρά θα είναι το άθροισμα των βαθμολογιών που έλαβε σε κάθε ιστιοδρομία εξαιρουμένης της χειρότερης.

 1. ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές του.

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ – ΑΝΕΛΚΥΣΗ

14.1. Η ανέλκυση και η καθέλκυση των σκαφών θα γίνει στο γερανό του ΝΟΓΚ στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

14.2 Ο ελλιμενισμός των σκαφών καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΝΟΓΚ.

14.3. Τα σκάφη δεν πρέπει να ανελκυθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης παρά μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια της Επιτροπής Αγώνων και σύμφωνα με αυτή.

14.4. Η έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους ενδιαφερόμενους που πρόκειται να ταξιδέψουν θα ανακοινωθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

Οι συμμετέχοντες στον Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα J24 αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Προσοχή πρέπει να δοθεί στον θεμελιώδη κανόνα 4 των RRS «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία». Η Διοργανώτρια Αρχή, οι Επιτροπές Αγώνων, Επιτροπές Ενστάσεων, οι συνδεόμενοι και οι οριζόμενοι από αυτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για σωματική, ή υλική απώλεια, ζημιά, τραυματισμό ή ότι άλλο ήθελε συμβεί με οποιοδήποτε τρόπο πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s