ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία

«ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»,

όπως αυτό τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου που συγκλήθηκε για το λόγο αυτό την 16η.10.2017.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

 

Άρθρο 1

Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» και για τη διεθνή παρουσία του «Cretan Nautical Club» και διακριτικό τίτλο «CNC- Gazi», με έδρα το Δήμο Γαζίου Μαλεβυζίου.

 

Άρθρο 2

Σκοπός του σωματείου είναι:

Η ανάπτυξη και η διάδοση του ναυταθλητισμού σε τοπικό, περιφερειακό, πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο.

Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του σωματείου για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Η ηθική εξύψωση των νέων που έχουν έφεση για άθληση, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η άσκηση του σώματος, η διατήρηση και βελτίωση της υγείας, η απόκτηση ή τελειοποίηση ορισμένων φυσικών ικανοτήτων, η ψυχαγωγία τους γενικότερα, η ανάπτυξή τους κοινωνικά και η αξιοποίησή τους σύμφωνα με τις βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος.

 

Άρθρο 3
Η εκπλήρωση του σκοπού του σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο, κυρίως δε:

α) με την ανάπτυξη του αθλητισμού που έχει σχέση με τη θάλασσα και τον υγρό στίβο.

β) με την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων. .

γ) Με την οργάνωση ομιλιών με κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο, καθώς και η οργάνωση εορτών, εκδρομών, κατασκηνώσεων κλπ.

δ) Με τη συμμετοχή – κατ’ άθλημα – σύμφωνα με τα γενικά και ειδικά προγράμματα, σε φιλικούς αγωγές, κύπελλα, σε τοπικό, περιφερειακά, Πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα και σ’ οποιουσδήποτε άλλους αγώνες

ε) Με την προσπάθεια για εξεύρεση χώρου για την κατασκευή και δημιουργία πολυδύναμου αθλητικού κέντρου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται κολυμβητήριο, γυμναστήριο και άλλες αγωνιστικές εγκαταστάσεις, ακόμη δε και για εξοπλισμό των αθλητικών αυτών εγκαταστάσεων με μηχανήματα, όργανα και άλλα μέσα άσκησης και αγωνιστικής.

στ) Με την ανάπτυξη σχάσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών αθλητικών σωματείων, ομοσπονδιών και άλλων αθλητικών οργανώσεων του κράτους.

ζ) Με κάθε άλλο μέσο, που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του αθλητισμού.

η) Με τη δημιουργία τμημάτων ιστιοπλοΐας, ιστιοσανίδας, κολύμβησης, κωπηλασίας και οποιουδήποτε άλλου αθλητικού τμήματος που έχει σχέση με τη θάλασσα και τον υγρό στίβο.

Ίδρυση άλλων αθλητικών τμημάτων, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο (α), αγωνιστικών ή μη, ή κατάργηση των παραπάνω γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗ
Άρθρο 4

Το σωματείο μπορεί να υπάρχει εφόσον τα τακτικά του μέλη είναι τουλάχιστον είκοσι.

Το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου σωματείου (Ένωσης, Ομοσπονδίας κλπ).

Άρθρο 5

Α. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε:

1)Τακτικά 2) Επίτιμα και 3) Αθλητικά

1)Τακτικά μέλη μπορούν να εγγράφουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από το φύλο,       αφού υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., συνοδευόμενη από πρόταση (2) δύο μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι αυτοδικαίως έχει παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή             ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το ΔΣ μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

2)Επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών, αυτοί που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου ή για την προαγωγή του αθλητισμού.

3) Αθλητικά μέλη. Δεν απαιτείται η πρόταση της υπό 1 παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν πετύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

Αθλητές μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του σωματείου, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

Β. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

Άρθρο 6

1) Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του σωματείου και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους του σωματείου:

α) Όποιος αμετάκλητα καταδικάστηκε και στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

β) Όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, λιποταξία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση , εγκλήματα κατά των ηθών των άρθρων 330-353 του Ποινικού Κώδικα, συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων, καθώς και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο

βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του ΔΣ αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη ΔΣ ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

γ) Όποιος στερήθηκε της φίλαθλης ιδιότητας και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση (άρθρ. 130 ν. 2725/99)

2) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου για όσο χρόνο διαρκεί η πόσης φύσεως σύμβαση εργασίας του και για ένα χρόνο από τη λήξη ή τη λύση της, καθώς και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου επ’ αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα χρόνο μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο  εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί ταυ σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

3) Όποιος έχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το ΔΣ του σωματείου         μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου  έλαβε γνώση.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα στην ίδια προθεσμία.

 

Άρθρο 7

1.Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:

α) Να καταβάλουν τις εισφορές τους και συγκεκριμένα υποχρεούνται στην καταβολή εφάπαξ εισφοράς για το δικαίωμα εγγραφής και τακτικής μηνιαίας συνδρομής. Τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής ορίζονται σε 50 € και 15 € αντίστοιχα. Παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να τρέπει την συνδρομή σε εξαμηνιαία υπό την προϋπόθεση καταβολής της στην αρχή κάθε εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή η εξαμηνιαία συνδρομή θα είναι 60€. Όλα τα παραπάνω ποσά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση Δ.Σ. μπορεί να καθορίζεται και έκτακτη εισφορά εφάπαξ ή μηνιαία, υποχρεωτική η προαιρετική.

β) Να μετέχουν στις Γ.Σ. και στις διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου.

γ) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και με τους κανονισμούς του σωματείου.

2)Η παράλειψη καταβολής της τακτικής μηνιαίας συνδρομής του μέλους επί εξάμηνο ή μιας εξαμηνιαίας συνδρομής, συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή του μέλους που υποπίπτει στην ανωτέρω παράλειψη. Σχετική διαπιστωτική πράξη διαγραφής δύναται να εκδίδεται από το Δ.Σ. του σωματείου και δεν υπόκειται σε προθεσμία στην εν λόγω περίπτωση, ούτε η καθυστέρηση έκδοσης της ή η τυχόν παράλειψη έκδοσης της αναιρεί τις συνέπειες της αυτόματης διαγραφής του μέλους. Σε περίπτωση που το επιθυμεί, το διαγραφέν μέλος μπορεί να επανεγγραφεί καταβάλλοντας προς το σωματείο την τρέχουσα τακτική μηνιαία συνδρομή και μόνο (και όχι εκ νέου το ποσό του δικαιώματος εγγραφής, από το οποίο, σε αυτή την περίπτωση, απαλλάσσεται). Εξήντα (60) ημέρες μετά από την ημέρα επανεγγραφής, και καταβολής της πρώτης μηνιαίας τακτικής συνδρομής του, το επανεγγραφέν μέλος αποκτά και πάλι το δικαίωμα να συμμετάσχει σε Γ.Σ., και μετά την πάροδο 12 μηνών αποκτά και πάλι το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του σωματείου εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (βλ. άρθρα 16 και 18).

 

Άρθρο 8

1)Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σωματείο, αφού προηγουμένως το δηλώσει προφορικά ή εγγράφως στο Δ.Σ. και τηρηθούν όσα προβλέπονται στο νόμο.

2) Τακτικά μέλη που παραιτήθηκαν / αποχώρησαν ή διαγράφηκαν λόγω μη καταβολής των μηνιαίων συνδρομών τους, μπορούν να επανεγγραφούν εφόσον αρχίσουν να καταβάλουν εκ νέου τη μηνιαία συνδρομή σύμφωνα με όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω (υπό άρθρο 7).

3)Τα Τακτικά μέλη του σωματείου δικαιούνται να εκπροσωπούν το σωματείο στις Γ.Σ. και να εκλέγονται στη Διοίκηση των Ενώσεων ή Ομοσπονδιών, στις οποίες το σωματείο είναι μέλος, εφόσον συμπλήρωσαν διετία σαν τακτικά μέλη του σωματείου και διαμένουν μόνιμα κατά την τελευταία διετία στο νομό όπου έχει έδρα το σωματείο. Η επιλογή του μέλους που θα εκπροσωπήσει το σωματείο γίνεται κάθε φορά από το Δ.Σ.

4) Κάθε μέλος, που αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του σωματείου ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του σωματείου, διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ. Το μέλος που διαγράφηκε μπορεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο.

5) Τα Τακτικά μέλη που είναι ταμειακά ενήμερα δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ., να ψηφίζουν για κάθε θέμα που τίθεται σε ψηφοφορία και να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ. Ταμειακά ενήμερο μέλος σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι αυτό που έχει καταβάλει όλα τα ποσά (τακτικά και υποχρεωτικά έκτακτα) που οφείλει στο σωματείο από την ημερομηνία της εγγραφής του ή από την ημερομηνία της επανεγγραφής του, συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας συνδρομής του εκάστοτε τρέχοντος μήνα (ήτοι, του μήνα που θα κρίνεται η ταμειακή ενημερότητα των μελών).

6) Τέλος, τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των οργάνων του σωματείου εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα για τις οφειλές τουλάχιστον 12 μηνών πριν τις αρχαιρεσίες.

 

Άρθρο 9

ΠΟΡΟΙ

 

1) Πόροι του σωματείου είναι:

α) Τα ποσά που προέρχονται από έγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών. Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάζεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η προηγούμενη διάταξη δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

β) Οι διάφορες επιχορηγήσεις (κρατικές, δημοτικές κλπ)

γ) Δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κληροδοτήματα και καθώς και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

δ) Τα ποσά που προέρχονται από εορταστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

ε) Έσοδα από οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικά.

στ) Τα ποσά που προέρχονται από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης, τις οποίες συμβάσεις επιτρέπεται να συνάπτει το αθλητικό σωματείο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

2) Δεν γίνονται δεκτές δωρεές που υποχρεώνουν το σωματείο σε αντίθετες με το σκοπό του, σχετικά δε θέματα παραπέμπονται προς συζήτηση και κρίση στη Γενική Συνέλευση.

3) Η κατά οιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

4) Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου διατίθενται μόνο για τους σκοπούς του, αφού προηγουμένως υπάρξει δικαιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά.

5) Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπον γίνονται δεκτές μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κληρονομίες καταλιπόμενες στο σωματείο γίνονται δεκτές πάντα επ’ ωφελεία απογραφής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 10

Όργανα του σωματείου είναι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

 

Άρθρο 11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρεις συμβούλους. Με απόφαση ταυ Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθεί η Εφορία του κάθε τμήματος άθλησης σε συμβούλους ή μέλη του σωματείου.

Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε τρία (3), που αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά μέλη σε περίπτωση που απουσιάζουν για λόγους ασθενείας ή για άλλη δικαιολογημένη αιτία.

2)Μέσα σε οκτώ μέρες από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών ο σύμβουλος που πλειοψήφησε συγκαλεί τους λοιπούς για να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα. Αν ο σύμβουλος που προαναφέρθηκε δεν συγκαλέσει το Δ.Σ., τότε την ευθύνη της σύγκλησης αναλαμβάνει ο αμέσως επόμενος σε ψήφους σύμβουλος.

3)Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 4 μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Συμβουλίου.

4)Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και σε έκτακτες περιπτώσεις οποτεδήποτε, εφόσον το αποφασίσει ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως δύο μέλη. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο σύμβουλο. Το αδικαιολόγητο των απουσιών εξακριβώνεται μετά από έλεγχο των πρακτικών και αφού προηγουμένως το μέλος κληθεί σε απολογία.

5)Εφόσον δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο κενές θέσεις συμβούλων, αυτές συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά σειρά επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν δέχονται και ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. δεν ανέρχεται σε επτά (7), συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 12

1.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

2.Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της εκποίησης της ακίνητης περιουσίας, για την οποία αρμόδια είναι η Γ.Σ. και το δικαστήριο. Μπορεί δε να αυξομειώνει το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών και του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής αλλά και να καλύπτει δαπάνες που πραγματοποιεί για την πραγματοποίηση του σκοπού του από έκτακτη συνδρομή των μελών.

3.Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατεθεί η Εφορία του κάθε τμήματος άθλησης σε συμβούλους ή μέλη του σωματείου, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

4.Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του μπορεί να:

α) Ορίζει τεχνικούς Συμβούλους και προπονητές για τα αγωνιστικά τμήματα του σωματείου, οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη του σωματείου, οπότε θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί ή μη μέλη, οπότε θα αμείβονται με μισθό ή με άλλου τύπου σύμβαση.

β) Αναθέτει αρμοδιότητες σε άτομα για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών του σωματείου, οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη του σωματείου, οπότε θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί ή μη μέλη, οπότε θα αμείβονται με μισθό ή με άλλου τύπου σύμβαση.

γ) Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπή του κάθε τμήματος άθλησης, από μέλη του σωματείου, και μετά από πρόταση του αρμόδιου εφόρου.

5.Με απόφαση του το Δ.Σ. μπορεί να καταβάλει το κόστος μετακίνησης ή άλλο έξοδο που θα πραγματοποιήσουν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους, στους εφόρους των διαφόρων τμημάτων άθλησης, στους τεχνικούς συμβούλους και στους προπονητές καθώς και στα λοιπά μέλη που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον όμιλο αμισθί.

 

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος τις παρακάτω ποινές:

1) Στα μέλη: α) Έγγραφη παρατήρηση, β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη, γ) Απαγόρευση εισόδου στους γυμναστικούς χώρους και   τις εγκαταστάσεις τού σωματείου προσωρινά ή οριστικά και δ) Οριστική διαγραφή, που υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.

2) Στους αθλητές: Τις παραπάνω ποινές και επίσης απαγόρευση συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου μέχρι ένα χρόνο.

Σαν παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του αθλητή, που αντιβαίνει στην αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο πνεύμα και στην απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία στους ανώτερους.

Κανένας από τους παραπάνω δεν μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς να απολογηθεί προηγουμένως.

 

Άρθρο 14

1) Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ΔΣ, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του ΔΣ, που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

2)Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό

σωματείο από μέλη του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Άρθρο 15

  1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τους τις σχέσεις, υποχρεούται δε να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις ενέργειές του. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ., καθώς και τις συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες του Δ.Σ., με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό εκτάκτως και όταν δύο από τους συμβούλους το ζητήσουν. Υπογράφει τα πρακτικά και κάθε εξερχόμενο έγγραφο και φροντίζει για την προαγωγή και ανάπτυξη του σωματείου.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Γραμματέας, και αυτούς ένας από συμβούλους, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

  1. 2. Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. ελέγχει τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας του σωματείου, συντάσσει και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ. και κάθε εξερχόμενο εν γένει έγγραφο. Τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Ταμίας.
  2. Ο Ταμίας του Δ.Σ. τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Για δαπάνες άνω των 500€ απαιτείται πρώτα έγκριση από το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία, σε περίπτωση συνεδριάσεως του. Σε περίπτωση μη συνεδριάσεως του Δ.Σ., η έγκριση θεωρείται ότι έχει δοθεί σε περίπτωση που τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Δ.Σ. απαντήσουν θετικά σε email με θέμα την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης. Στα εντάλματα πληρωμών των δαπανών αυτών πρέπει να γράφεται πάντοτε ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ή να επισυνάπτεται το email με το οποίο εγκρίθηκε. Για δαπάνες κάτω των πεντακοσίων ευρώ (500 €) ο Ταμίας δύναται με προσωπική του ευθύνη τις καταβάλει μετά από προφορική συνεννόηση με το υπόλοιπο συμβούλιο. Ο Ταμίας συντάσσει κατάσταση της ταμειακής κίνησης που την υποβάλει στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε μήνα. Η κατάσταση, πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα. Το Δ.Σ. εγκρίνει τις δαπάνες, αφού πρώτα τις ελέγξει. Σε περίπτωση μη έγκρισης κάποιας δαπάνης ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την καταβολή του ποσού αυτού πίσω στο ταμείο του σωματείου. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε οποιαδήποτε Τράπεζα που διατηρείται λογαριασμός του σωματείου ποσά άνω των πεντακοσίων ευρώ (500€). Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του σωματείου, όποτε αυτό το κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες. Προκειμένου να γίνουν αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου, ή μεταφορές χρημάτων σε άλλους λογαριασμούς, μέχρι του ποσού των 500€ υπογράφει ο Ταμίας μόνος. Προκειμένου να γίνουν αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου, ή μεταφορές χρημάτων σε άλλους λογαριασμούς, άνω των 500€ ο ταμίας πρέπει να προσκομίσει στην τράπεζα απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. μετέχουν στις συνεδριάσεις του και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτά.

 

Άρθρο 16
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Γ.Σ. αποτελείται από τα τακτικά μέλη του σωματείου. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο κατόπιν προσκλήσεων του Δ.Σ. κι εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ., ή αν το ζητήσει το 1/5 των μελών του σωματείου με έγγραφη αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ. ορίζοντας συγχρόνως το προεδρείο της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν τα μισά συν ένα των ταμειακά εντάξει (τακτικών) μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη μέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, μέ τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

3) Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει ν’ ανακοινώνεται στα μέλη πριν από 10 ημέρες, με κάθε πρόσφορο τρόπο, δηλ. με θυροκόλληση στα γραφεία του σωματείου, με δημοσίευση στον τοπικό τύπο ή με ατομικές προσκλήσεις, κατά την κρίση του Δ.Σ.

4)Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει 2μελές Προεδρείο, που εκλέγεται με

ανάταση του χεριού κι αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο καθένας εκλέγεται χωριστά.   .

5)Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση του χεριού. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο γι’ αρχαιρεσίες, δηλ. εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. Έγκριση λογοδοσίας κι απολογισμού του Δ.Σ. και προσωπικά ζητήματα ψηφίζονται επίσης με ανάταση του χεριού.

6) Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε τρίτου έτους τη Διοίκηση, την Εξελεγκτική Επιτροπή και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Διοίκησης.

7) Απαγορεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις η παρουσία μη τακτικών μελών.

 

Άρθρο 17

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1) Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. σε κοινό ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Ως εκλογικό σύστημα ορίζεται η ανάδειξη των υποψηφίων βάσει του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, κατά τη συμπλήρωση των τελευταίων θέσεων των οργάνων του σωματείου, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. Ομοίως τα ανωτέρω ισχύουν και για την Ε.Ε. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Οι σταυροί προτίμησης στο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του ΔΣ μπορεί να είναι μέχρι τρεις (3), ενώ στο ψηφοδέλτιο για την Ε.Ε. ένας (1).

2) Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη αυτών, βάσει του παρόντος καταστατικού και βάσει όσων άλλων τυχόν υποχρεωτικών προϋποθέσεων διεξαγωγής ορίζει ο νόμος (ή, σε περίπτωση που οι εκ του νόμου λοιπές προϋποθέσεις διεξαγωγής δεν είναι υποχρεωτικές, τις αποφασίσει το Δ.Σ.). Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με ανάταση του χεριού (βάσει του αριθμού ψήφων που καθένας συγκέντρωσε) στην αρχή της τακτικής Γ.Σ. (και συγκεκριμένα, μετά την ανάδειξη του «Προεδρείου» της Γ.Σ.), η οποία έχει ως θέμα και αυτό των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή (στα ως άνω αναφερόμενα πλαίσια) διεξάγει τις αρχαιρεσίες και κάνει τη διαλογή των ψήφων. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες.

3) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που είναι ταμειακά ενήμερα και είναι εγγεγραμμένα μέλη για τουλάχιστον δώδεκα μήνες. Η λίστα με τα ταμειακά ενήμερα μέλη παραδίδεται από το Δ.Σ. στο «Προεδρείο» της Γ.Σ. και επισυνάπτεται στα πρακτικά της Γ.Σ. και εν συνεχεία βεβαίως παραδίδεται και στην Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται.

Εφόσον το «Προεδρείο» της Γ.Σ. διαπιστώσει (το οποίο είναι το 1° μέλημα του μόλις αναλάβει καθήκοντα) ότι στη Γ.Σ. παρευρίσκονται μη ταμειακά ενήμερα μέλη υποχρεούται να προβεί στην αποβολή τους και εν συνεχεία επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής «Προεδρείου» της Γ.Σ. Μέλη που οφείλουν λιγότερο από έξι μήνες τακτικών μηνιαίων συνδρομών (ήτοι, δεν έχουν αυτομάτως διαγράφει) μπορούν να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους εκκρεμότητες και την ημέρα της Γ.Σ.

Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών και να έχουν τακτοποιήσει πριν την υποβολή της αιτήσεως τους όλες τις ταμειακές τους εκκρεμότητες.

4) Για έκτακτη προκήρυξη αρχαιρεσιών κατόπιν αποφάσεως Δ.Σ., απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον των προβλεπομένων μελών του Δ.Σ.

 

Άρθρο 18

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ε.Ε. είναι 3μελής με 2 αναπληρωματικά μέλη κι εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. για 3 χρόνια. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συγγενεύουν (μέχρι και του τρίτου βαθμού). Εργο της είναι ο έλεγχος κι η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου (που γίνεται από το Δ.Σ.). Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Αν κάποιο μέλος της Ε.Ε. διαφωνεί, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

 

Άρθρο 19
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ειδική Αθλητική Ιδιότητα

1)To αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ΔΣ με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης εφόσον το σωματείο πληροί τις προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 8 του ν. 2725/99.

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

 

Άρθρο 20

Βιβλία

1)Κάθε αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώου Μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων-Εξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

2)Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

3)Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 7 συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

 

Άρθρο 21

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, που στο κέντρο της φέρει ένα ιστιοπλοϊκό πανί σχήματος του αγγλικού γράμματος «G» και στην περίμετρο του πανιού, κυκλικά, την επωνυμία του σωματείου. To πανί στηρίζεται σε ορθογώνια βάση, που δηλώνει το ιστιοπλοϊκό σκάφος.

 

Άρθρο 22

Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται με απαρτία του 1/2 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων

Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του, μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

 

Άρθρο 23

1) Το σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Α.Κ., του Νόμου 2725/1999, καθώς και σε κάθε διάταξη νόμου που αναφέρεται στη σωματική αγωγή και τον αθλητισμό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία αγωνιστικών χώρων του, διαφόρων αθλητικών τμημάτων κλπ. Οι εσωτερικοί αυτοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις και δεν μπορούν να τροποποιούν διατάξεις του καταστατικού αυτού.

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 23 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του που έγινε στις 16/10/2017 και θα ισχύσει από της χρονολογίας εγγραφής του στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου.